Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

  • Ετικετοποίηση (tagging, labeling, bar-coding).
  • Bundling & ανασυσκευασίες.
  • Συσκευασίες (θερμοσυρρίκνωση, σακουλοποίηση, κλπ.).
  • Δημιουργία τελικού πακέτου (κιτ) προϊόντων – Δημιουργία sets.