Οικονομικά Αποτελέσματα

Δείτε εδώ τις χρηματοοικονιμικές καταστάσεις χρήσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 εδώ /images/pages/images/FINA2015.pdf

Δείτε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 2η Διαχειριστική Χρήση (1/1/2014-31/12/2014) εδώ /images/pages/images/2014FINDATA_ML.pdf

Δείτε τον Ισολογισμό της Διαχειριστικής Χρήσης 1/12/2011-31/12/2013 εδώ images/pages/files/isologismos.pdf

Δείτε την Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της METRON LOGISTICS AE εδώ images/pages/files/ekthesi%20(1).pdf

Δείτε τα Προσαρτήματα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/12/2011-31/12/2013 εδώ images/pages/files/prosartima.pdf

Δείτε το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2014 εδώimages/pages/files/praktiko.pdf