Ο ρόλος της Metron Logistics

Σε αντίθεση με την τάση μεταξύ των παραδοσιακών 3PL προς την επικέντρωση στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους και στην αξιοποίηση των υποδομών τους, η Metron Logistics αναλαμβάνει ολόκληρη την λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Βάσει ενός συστήματος συνεχούς ενημέρωσης και επικοινωνίας που ενώνει όλους τους επιμέρους συνεργάτες/παρόχους υπηρεσιών Logistics, συντονίζει και ενσωματώνει τους συμμετέχοντες συνεργάτες και εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με τον συνδυασμό ροών προϊόντων (goods flows) και των πόρων (resources) που τις διαχειρίζονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.