τα νέα μας

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 • [ 30 Ιουλίου 2015 ]

                           METRON LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
                           Φίλωνος 137, Ακτή Μιαούλη - Πειραιάς
                                       ΑΡ.ΓΕΜΗ 120425103000
                                              ΑΦΜ 998912464
                                           Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
                                         ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
                               
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της με έδρα στον Δήμο Πειραιά ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «METRON LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.30 μεταμεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Πειραιά, Φίλωνος 137, Ακτή Μιαούλη, για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Έγκριση των Λογαριασμών - Οικονομικών Καταστάσεων - εταιρικής χρήσεως 2014 (Ισολογισμού 31.12.2014, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακος Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

  2. Έγκριση αμοιβών ειδικώς απασχολουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014.

  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015.

  5. Καθορισμός αποδοχών σε εργαζομένους ή ειδικώς απασχολουμένους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας και παροχή αδείας προς κατάρτιση και τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.

  6. Άδεια σε Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπροσώπους της εταιρείας προς ενέργειαν κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας.

  7. Επικύρωση- έγκριση της από 15.7.2015 απόφασης του ΔΣ περί αντικατάστασης-εκλογής νέων συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντων

  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του Καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών τους ή την αντιπροσώπευσή τους (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.


      Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2015

       Το Διοικητικό Συμβούλιο